Home » Uusi pohjoisen maantiede

Category Archives: Uusi pohjoisen maantiede

Maailman kasvunäkymät 2013-2014: Toiveet, realiteetit ja riskit

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on julkaissut huhtikuussa 2013 uuden katsauksensa maailmantaloudesta. Raportin teemaotsikkona on: ”Toiveet, realiteetit ja riskit”. On mielenkiintoista tutustua raportin sisältöön ja peilailla sitä Suomessa käytävään talouskeskusteluun.’

Tällä hetkellä maailmantaloudessa pärjäävät kohtuullisen hyvin BRICSA -maat ja kehittyvät taloudet. Kehittyvien talouksien talouskasvu on tällä hetkellä 5,3 %:n luokkaa. Pidemmän aikavälin perusskenaarioissa arvioidaan BRICSA -maiden kasvuksi 6-7 prosenttia. Vuonna 2014 näiden maiden kasvuksi arvioidaan 5,7 %. %. Japanin talouskasvu on positiivista, mutta yltää vain 1,6 %:n tasolle vuonna 2013. Myös monissa kehittyvissä talouksissa kasvu ei ole saavuttanut ennen talouslamaa ollutta tasoa.

Tällaisista BRICSA -maiden kasvuluvuista voidaan Euroopassa ja Suomessa vain haaveilla. Kuluvana vuonna edes Saksa ei pääse 1 %:n kasvuun. IMF:n ennuste vuonna 2013 Saksalle on 1,9 %. Euroopassa Ranskan talouskasvu tullee olemaan vuonna 2013 negatiivinen. Pidemmällä aikavälillä euroalueen kasvu asettunee 1,5-2 %:n tasolle. Euroopan reuna-alueilla kasvu on heikompaa. Suomen talouskasvun IMF arvioi vuonna 2013 olevan 0,5 % ja vuonna 2013 1,2 %. Ruotsin talouskasvuksi IMF arvioi vuonna 2013 1 % ja vuonna 2014 2,2 %. Ruotsin talouskasvu on huomattavasti vankemmalla pohjalla kuin Suomen. Ruotsissa talouslamasta on selvitty huomattavasti paremmin kuin Suomessa. Lamavuonna 2012 Suomen talouskasvu oli -0,2 %, kun Ruotsissa talouskasvu oli positiivista: 1,2 %.

Koko maailman talouskasvu vuonna 2013 asettuu 3 ¼ %:n tasolle. Ensi vuonna 2014 talouskasvuksi IMF arvioi 4 %. Positiivinen uutinen on se, että maailman finanssimarkkinoiden vakaus on parantunut Global Financial Stability –raportin (GFSR) mukaan. Tämä kehitystendenssi antaa vakaampaa pohjaa tulevalle kasvulle. Yhdysvalloissa arvioidaan päästävän vuonna 2013 jopa 2%:n talouskasvuun. IMF:n ennuste Yhdysvalloille on 1,9%.

Yhdysvalloissa kotimarkkinoiden kysyntä on jo hyvää, toisin kuin Euroopassa, jossa kotimarkkinoiden kysyntä on heikkoa tai jopa heikkenevää. Riskitekijöinä maailmantalouden elpymiselle ovat mm. energian hinta ja mahdolliset laajentuvat poliittiset konfliktit. Tästä syystä johtuen emme voi olla täysin varmoja, että Eurooppa irtautuu lamasta vuonna 2014. Myöskään Yhdysvaltojen ja Japanin finanssitaloudelliset ongelmat eivät ole täysin ratkaistuja. Ongelmia voi ilmaantua ilman poliittisten päättäjien jatkuvaa seurantaa ja valppautta.

Euroopan Unionin eräs keskeinen tausta-ajatus on ollut se, että Euroopan keskusvallat auttavat perifeerisiä maita talouskasvuun. Nyt tämä ajatus ei toimi. Italiassa ja Espanjassa on tehty isoja saneerauksia ja rationalisointeja.

Sisäinen deflaatio on tosiasia monissa euroalueen maissa. Tämä parantaa asteittain Euroopan kilpailukykyä, mutta prosessi on kivulias ja varsin hidas. Euroopan ulkopuolinen vienti ei ole vielä tarpeeksi voimakasta. Euroopan talouskasvuksi IMF arvioi vuonna 2013 0,3 % ja vuonna 2014 vain 1,5%. Ns. euroalueella talouskasvu on tänä vuonna negatiivinen, -0,3.

Kirjallisuutta:

EK: Talouskasvun viivelähtöä odotetaan yhä. EK 16.5.2013. http://www.ek.fi/ek/fi/suhdanteet_ym/talouskasvun_viivelahtoa_yha_odotetaan-10866
International Monetary Fund (2013) World Economic Outlook. Hopes, Realities and Risk. Washington, D.C.
Verkkosivut: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/pdf/text.pdf
McKinsey&Company (2007) Suomen talous: Saavutukset, haasteet ja prioriteetit. Verkkosivut: http://www.mckinsey.com/locations/Helsinki/our_work/~/media/Reports/Helsinki/Suomen%20talous%20%20%20Saavutukset%20%20haasteet%20ja%20prioriteetit.ashx
Rikkaat rikastuvat – Sixten Korkman: “Täytyy vain kestää”, Demari 1.3.2013. Verkkosivut: http://www.demari.fi/politiikka/uutiset/5499-rikkaat-rikastuvat-sixten-korkman-qtaytyy-vain-kestaaq

Suomen tulevaisuus: Tuleeko Suomesta iso kaivostyömaa ilman tulojen ja varallisuuden kerryttämistä suomalaisille?

Tässä on aika pysäyttävä blogiviesti “Kaivosyhtiöt varanneet kuudesosan Suomesta – valtauksista kymmenesosa Natura-alueella“, jonka soisi luettavan huolella maamme poliittisten päättäjien joukossa puoluekannasta riippumatta:

http://www.vihrealanka.fi/uutiset/kaivosyhti%C3%B6t-varanneet-kuudesosan-suomesta-%E2%80%93-valtauksista-kymmenesosa-natura-alueella

Nyt maamme pinta-alasta on 14% varattu kansainvälisille kaivosyhtiöille. Mikä on tulevaisuudessa pohjoisen ulottuvuuden ja maantieteen politiikkamme? Onko Suomi oikeasti kaivostoiminnan mallimaa kuten vakuuttelimme ihmisille Aasiassa Myanmarissa ministeri Heidi Hautalan toimesta (ks. http://yle.fi/uutiset/suomi_pohtii_kaivososaamisen_viemista_myanmariin/6461980).

Miten tämä kaivosaikapommi hoidetaan siten että kestävä talouskehitys olisi mahdollista Suomessa?

Toivottavasti Tulevaisuusselonteko 2030 tulee antamaan hyviä vastauksia näihin kysymyksiin.

Nykyisellä politiikalla suomalaisia tullaan kohtelemaan heikommin kuin Yhdysvaltojen intiaaneja. Olisiko linjan tarkistukseen nyt aihetta?

Jari Kaivo-oja
Tutkimusjohtaja, Dosentti
Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

Strategista tietoa saatavilla: Arktisen alueen Venäjä-katsaus

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Arktiset alueet ja ns. Pohjoinen ulottuvuus ovat iso mahdollisuus Suomelle ja sen elinkeinoelämälle. Näistä mahdollisuuksista on syytä nyt synnyttää laajaa tietoisuutta elinkeinoelämän piirissä.

Eräs hyödyllinen tuote raportti tässä mielessä on Russia Finnoden raportti: ”Arctic Sea Exploration. Finnode phenomena study”.

Ks. Lisää: http://www.finnode.fi/files/323/Finnode_report_Arctic_sea_exploration_brief_final_PDF.pdf

Suomen on nyt laajalla rintamalla aktivoiduttava pohjoisen ulottuvuuden politiikassaan. Taustalle se vaatii hyvää strategiseen suunnitteluun soveltuvaa tietoa. Tämäraportti on eräs hyvä esimerkki siitä, mitä se voi olla. Vuonna 2008 Presidentti Dmitry Medvedev hyväksyi erikoisdokumentin “On the Principles of State Policy of the Russian Federation in the Arctic Until 2020 and Beyond”. Tämä Russia Finnoden raportti avaa lukijoille sitä, mitä Venäjän arktisen alueen strategia voi merkitä Suomelle ja maamme elinkeinoelämälle 3-5 vuoden tulevaisuusaikaviiveellä.

Jari Kaivo-oja
Tutkimusjohtaja, Dosentti
Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

Miten ubiikkiteknologia- ja ubiikkiyhteiskuntastrategian kehittämisen laiminlyönti voi heikentää Suomen kilpailukykyä?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ubiikkiteknologialla tarkoitetaan erilaisia laitteita, jotka ymmärtävät ihmisen toimintaa ja reagoivat ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Ubiikkiteknologia mahdollistaa myös koneiden ja laitteiden keskinäisen viestinnän. Samoin ubiikkiteknologia mahdollistaa koneiden, robottien ja ihmisten välisen viestinnän.

Monet uskovat ubiikkiteknologian palauttavan paikan ja tilanteen merkityksen. Ajan ja paikan merkitys oli katoamassa internetin ja kännyköiden myötä, mutta nyt tilanne on muuttumassa. Jos monimutkaiset järjestelmät, laitteet ja käyttäjät olisivat paremmin tietoisia käyttötilanteen ja -ympäristön rajoitteista ja mahdollisuuksista, voisimme lisätä älykkyyttä toimissamme. Ubiikkiteknologiaa voidaan soveltaa liikkumiseen, asumiseen tai eri palveluiden tarjontaan. Ubiteknologian kehityksen myötä todellisuuden ja virtuaalisen todellisuuden raja-aidat madaltuvat ja sumenevat.

Vastapainokseen ubiikkiteknologioiden käyttö edellyttää uudenlaista yksityisyyden suojaa – ja ehkä myös uudenlaista lainsäädäntöä. Jo tästä syystä poliitikkojen tulisi olla kiinnostuneita ubiikkiteknologian kehityksestä.

Olemme aikaisemmissa ITZ -blogiviesteissämme ilmaisseet huolta ubiikkiteknologioiden kehityksen ja merkityksen laiminlyömisestä Tulevaisuusselonteko 2030-prosessin yhteydessä.

Näyttäisi siltä, että tässä selonteon yhteydessä ei haluta kiinnittää ubiikkiteknologian tuomiin mahdollisuuksiin, vaikka varsin yleisesti tiedetään, että lisääntyvä ajasta ja paikasta riippumattomuus on eräs talouden ja liike-elämän keskeinen kilpailukykytekijä. Se on jo sitä nyt – ja myös tulevaisuudessa yhä enemmän – johtuen mm. aikavyöhyke-eroista ja globalisaatiosta. Ns. fast company-ajattelu ei ole mahdollista ilman ubiikkiteknologisia palveluita.

Tällainen teknologiapolitiikan avainkysymyksen strateginen laiminlyönti ei ole ongelmallinen asia pelkästään Suomessa, mutta myös muuallakin Euroopassa. Suomessa tehtiin FinnSight –projekti (2006) aikoinaan ja FinnSight 2015 -raportti sisälsikin paljon arvokkaita näkökohtia tiede- ja teknologiaennakoinnin osalta.

“Yhteiskunnan toiminnot, tiedotus ja palvelut siirtyvät yhä enemmän internet-pohjaiseen verkkoon, joka on koko ajan kaikkien saatavilla. Verkkoyhteiskunta tulee jo ennen vuotta 2015. Muutoksen edistäjinä ovat teknologian kehitys ja verkon käyttömukavuus ja nopeus kaikkiin muihin kommunikointitapoihin verrattuna. Muutosta saattavat hidastaa lähinnä tekniikassa ja verkon sosiaalisessa käytössä ilmenevät epäkohdat, kuten rikollisuus, tietoturvavaarat, verkon laajamittainen väärinkäyttö sekä verkkotoiminnan epävarmuus ja epäluotettavuus.”

FinnSight 2015, s. 176.

“Vuotta 2015 silmäiltäessä oletusarvona on, että kaikki päätelaitteet kytkeytyvät internetiin ja digitaalitelevisioon.”

FinnSight 2015, s. 186

Silti näitä tärkeitä näkökohtia ei ole juurikaan mainittu Tulevaisuusselonteko-prosessissa. Niitä ei ole huomioitu riittävästi muissakaan valtion talouden ja toiminnan suunnittelun yhteyksissä. Meillä on laadukasta ennakointitietoa, mutta sitä ei jostain syystä haluta hyödyntää. Kuten moni on jo huomioinutkin, Sinisestä kirjasta puuttui näkemys ubiikkiteknologian strategisesta merkityksestä.

Tässä yhteydessä esitän lyhyen analyysin siitä, miten ubiikkiteknologia- ja ubiikkiyhteiskuntastrategian kehittämisen laiminlyönti voi heikentää Suomen tulevaa kilpailukykyä. Erityisesti haasteeksi voi muodostua eri teknologioiden konvergenssi, johon ubiikkiteknologinen kehitys olennaisena asiana liittyy. Tekninen konvergenssikehitys merkitsee mm. sitä, että tietoliikenneverkot ja erilaiset päätelaitteet yhdentyvät. Tietoverkoissa voi liikkua niin data, ääni kuin kuvakin. Vastaavasti eri päätelaitteilla voidaan ottaa vastaan, käsitellä ja lähettää hyvin erilaisia sisältöjä. Muutos näkyy mm. digitaalisen sisällön ja sisällöntuotannon lisääntymisenä, mikä mahdollistaa aivan uudenlaiset globaalit markkinat – myös suomalaisille yrityksille ja osaajille. Tai mahdollistaisi, jos olisimme ajantasalla ubistrategioiden ja ubiplatformien osalta.

Tässä blogiviestissäni tarkoitukseni on kiinnittää päättäjien huomiota Suomen tulvaisuuden kannalta keskeiseen asiaan: kilpailukykyyn ja siihen miten väärillä strategisilla painotuksilla kilpailukyky (ja myös kustannustehokkuus) voi heikentyä huomaamatta ja jopa tahattomasti. Ubiikkiteknologian kiistattomana etuna olisi mahdollisuus alentaa kaikenlaisen toiminnan transaktiokustannuksia ja siten myös parantaa kokonaiskilpailukykyämme – jopa markkinoiden kokonaistoimivuutta. Tarkoitukseni ei olla ”synkistelijä” tai ”besserwisser”, vaan esittää tutkimukseen nojautuvia näkökohtia maamme hallitukselle ja maamme eri ministeriöille. Ehkä myös valtioneuvoston ennakointiverkoston kannattaisi miettiä asiaa.

Voimme palauttaa mieleemme Tekesin ja Suomen Akatemian FinnSight 2015-hankkeen johtopäätökset (FinnSight 2006, s. 143) maamme infrastruktuurin kehittämisen osalta. Suomessa periaatteessa osaamisen kehittäminen voi tapahtua neljällä eri tavalla, jotka ovat:

1. olemassa olevan osaamisen kehittäminen nykyisillä osaamisalueilla (keinot: nykyisen osaamisen trimmaus ja hienosäätö);
2. uuden osaamisen kehittäminen nykyisillä osaamisalueilla (keino: löytöretkeily nykyisen osaamisen lähialueilla);
3. olemassa olevan osaamisen siirtäminen uusille osaamisalueille (keino: uusien sovellutusalueiden hyödyntäminen); sekä
4. uuden osaamisen luominen uusille osaamisalueille (keino: käänteentekevän osaamisen keksiminen).

Tämän FinnSight 2015– strategiaohjeistuksen mukaan olisi ollut syytä miettiä neljää eri asiaa: trimmausstrategiaa, löytöretkeilystrategiaa, uusien sovellusalueiden hyödyntämistä ja käänteentekevän osaamisen keksimistä. Olemmeko nyt riittävän selvästi miettineet näitä neljää strategiaa viime vuosina? Ainakaan elinkeino- ja teollisuuspolitiikan tulosten perusteella voimme esittää lukuisia kysymysmerkkejä tämän strategisen avainkysymyksen osalta.

Erityisesti käänteentekevän osaamisen kehittämisen osalta uusia profiloituneita avauksia ole ollut. Ehkä lähinnä peli- ja ohjelmistoalan positiivinen kehitys ja tämän alan toimintaedellytysten parantaminen voidaan nähdä käänteentekevänä. Joitakin muita niche-aloja voidaan ehkä mainita, mutta mitään isoa läpimurtoa ei ole tapahtunut.

Kun keskustellaan kilpailukyvystä ja valtion roolista, esitetään yleensä valtion luovan edellytyksiä yrityksille ja elinkeinoelämälle menestyä.

Voidaan esittää perustellusti, että juuri ubiikkiteknologinen kehitys edellyttäisi huomion kiinnittämistä Suomen tietotekniseen infrastruktuuriin ja sen mahdollistamaan ubiikkiteknologian soveltamiseen palveluissa ja teollisuudessa. Kuten tiedämme, ainakin Etelä-Koreassa ja Japanissa on kiinnitetty erityistä huomiota ubiikkiteknologiakehitykseen ja uusiin ubiplatformeihin.

Esimerkiksi Suomen kuntien ja kaupunkien palvelurakenteen pitäminen kansainvälisesti kilpailukykyisenä ei tapahdu ilman toimenpiteitä ja investointeja. Ubiikkiteknologisen kehityksen tietoinen hyödyntäminen olisi jo pitänyt liittää aluerakenneuudistukseen. Oulussa on kiinnitetty huomiota ubiikkiteknologiseen kehitykseen ja aikaisemmin e-Tampere –hanke sisälsi tutkimus- ja kehittämisprojekteja modernin ITC-osaamisen osalta kaupunkikehityksen yhteydessä. Viime aikoina ei ole nähty vastaavia reippaita avauksia Suomessa. Myös panostusten mittakaava ei ole ollut oikean tasoinen. Meillä on huutava pula esimerkiksi crowdsourcing –osaamisesta älykkään kaupunkikehityksen edistämisessä. Euroopassa on jo useita kaupunkeja ja alueita, jotka hyödyntävät crowdsourcing –osaamista älykkään ja oppivan kaupunkikehityksen suunnittelu- ja toteutusprosesseissa. Miksi näin ei ole Suomessa?

Jos laiminlyömme tällaiset ubiteknologian ja verkostotalouden tutkimus- ja kehityspanostukset, voimme menettää kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä seuraavista syistä johtuen:

1. Kuntien ja kaupunkien kyky tarjota kustannustehokkaita palvelusovellutuksia ja palveluita alenee ja samalla Suomen kansainvälinen kilpailukyky laskee.

2. Tietoteknisten investointien ollessa liian vähäisiä tai tietyillä sektoreilla puuttuvan kokonaan, maassa toimivien yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden mahdollisuudet kilpailla kansainvälisillä markkinoilla heikkenevät asteittain – ja joissakin tapauksessa erittäin nopeasti.

3. Kun osaaminen ja koulutus e-liiketoiminnan eri alueilla ei kehity riittävällä vauhdilla, yritysten, työntekijöiden, liiketoimintaympäristöjen ja klustereiden toimintamahdollisuudet heikentyvät. Samalla Suomen kilpailukyky laskee, kun menetämme mahdollisuuksia globaaleilla e-liiketoiminnan markkinoilla.

4. Edellytykset ihmisten liikkuvuudelle kärsivät, jos liiketoiminnan edellyttämä infrastruktuuri ei ole kunnossa. Erityisesti matkailuliiketoiminnassa, elämystaloudessa ja luovilla elinkeinotoiminnan aloilla e-liiketoiminnan merkitys on koko ajan kasvussa maailmassa.

5. Datan, informaation, tiedon ja elämysten turvallinen ja luotettava saatavuus on tärkeä osa kansalaisten ja Suomessa vierailevien ihmisten hyvinvointia ja turvallisuutta. Jos emme kykene seuraamaan yleistä ubiikkiteknologista kehitystä ja panostamaan sen mukaiseen kehitykseen, myös näiden tekijöiden osalta kilpailukykymme tulee heikentymään.

Finnsight 2015 -raportissa esitettiin kolme eri skenaariota infrastruktuurin kehittämisen osalta. Kehitys tästä eteenpäin voi periaatteessa kulkea kolmella eri tavalla:

1. Infrastruktuurihäiriöt voivat kasvaa ja laajentua ja turvattomuus lisääntyä.
2. Nykyinen häiriöalttius säilyy ennallaan.
3. Infrastruktuurihäiriöt voivat vähentyä, infrastruktuurin toimivuus parantua ja turvallisuus entisestään vahvistua.

On varsin selvää, että kolmas vaihtoehto tulisi olla tavoitteena tulevaisuuden osalta, mutta sen saavuttaminen on epäselvää ilman kunnollista ubiikkiteknologiastrategiaa.

On syytä korostaa, että ubiikkiteknologiseen kehitykseen panostaminen ei ole pelkästään rasite tai kustannus, koska sen avulla valtio, kunnat ja kaupungit voivat saada seuraavia etuja:

1. Valtio, kunnat ja kaupungit voivat lisätä operatiivisten toimintojensa kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä.
2. Uusilla turvallisuutta, varmuutta ja hyvinvointia parantavilla ”everyware”-palveluilla voidaan lisätä ihmisten yleistä tyytyväisyyttä.
3. Kunnat ja kaupungit voivat parantaa omaa vetovoimaisuutta ja kiinnostavuutta olemalla ubiikkiteknologisen kehityksen kärjessä.
4. Panostamalla helposti käytettäviin ubiikkipalveluihin voidaan estää syrjäytymistä ja kaventaa myös digitaalisia kuiluja, jotka nyt alkavat olla suuria eri kansalaisryhmien joukossa.
5. Ubiikkiteknologioita voidaan myös hyödyntää e-demokratiahankkeissa, palveluinnovaatiotoiminnassa, osallistuvissa budjetointikäytännöissä ja eri palveluiden räätälöinnissä.
6. E-palvelut tulevat perustumaan tulevaisuudessa ubiikkiteknologisiin sovellutuksiin. Palvelut kuten e-demokratia, e-koulutus, e-terveydenhuolto, e-työvoimapalvelut, e-yrityspalvelut, e-kirjastot ja muut mahdolliset e-palvelut kehittyvät kärkitason ubiikkiteknologisen palveludesign-osaamisen pohjalta.

Jos Suomessa ei panosteta lähitulevaisuudessa strategisessa mielessä ubiikkiteknologian osaamiseen ja kehittämiseen, jäämme taatusti jälkeen kansainvälisestä kehityksestä – ja kilpailukykymme tulee heikentymään takuuvarmasti.

Erityisesti palveluyhteiskunnan infrastruktuuri rakentuu internetin, digitaalisen evoluution ja nopean ubiikkiteknologisen kehityksen pohjalle. Suomelle olisi suuri strateginen virhe laiminlyödä ubiikkiteknologian tulevat mahdollisuudet.

Saattaisi olla erittäin hyvin perusteltua syytä perustaa ainakin kaksi laajempaa alueellista ubiikkihanketta Suomeen: Metropolialueelle Helsinki-Turku-Tampere-kolmioon (urbaanin alueen ubiikkipilotointi) ja Lappiin (maaseutumaisen alueen ubiikkipilotointi).

Tämän tyyppisten alueellisten pilotointihankkeiden suunnittelu tulisi aloittaa välittömästi ja käynnistää niiden kokeiluvaihe mahdollisimman nopeasti.

Jari Kaivo-oja
Tutkimusjohtaja (Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto), Dosentti (Helsingin yliopisto, Lapin yliopisto)

Lähteitä

Asian Development Bank (2007) Moving Toward Knowledge-Based Economies: Asian Experiences. Verkkosivut: http://www2.adb.org/documents/reports/technical-notes/knowledge-based-economies/knowledge-based-economies.pdf

Center for Digital Government (2010) A Strategic Guide for Local Government: On Wireless and the Community Infrastructure. Verkkosivut: http://www.centerdigitalgov.com

Einemann, E., 2002. Internet-City-Test, Focus 43. Available from: http://www.einemann.net

Global Digital City Network, 2009. Verkkosivut: http://www.gdcn.jp/

International Network of E-communities (2009) Verkkosivut: http://www.i-nec.com

Songdo_International_Business_District: Verkkosivut: http://en.wikipedia.org/wiki/Songdo_International_Business_District

The Foundation for Digital Cities (2010) A Cookbook for Communities. Civitium, Wireless Broadband, 2010. Verkkosivut: http://www.civitium.com

Tekes & Suomen Akatemia (2006) FinnSight 2015. Tieteen, teknologian ja yhteiskunnan näkymät. Paneelien raportit. Helsinki. Verkkosivut: http://www.aka.fi/Tiedostot/Tiedostot/Julkaisut/FinnSight_2015.pdf

Suomen ja Euroopan kehityksen pitkän aikaviiveen tulevaisuusarviot

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Suomen ja Euroopan kehityksen pitkän aikaviiveen tulevaisuusarvio on nyt tarjolla verkossa.

Tässä verkkolinkki Europe – Quo Vadis – raporttiin vuodelta 2010:

Click to access Europa%20Quo%20Vadis%20ISBN.pdf

Europe – Quo Vadis -raportti sisältää globaalin kehityksen pitkän aikaviiveen ennakointia ja erityisesti Euroopan kehityksen arviointia.

Raportissa on myös arvio Suomen pitkän aikaviiveen kehityksestä:

Kaartemo, Valtteri & Kaivo-oja, Jari (2010) Finland 2050 in the Perspective of Global Change. In Jakubowska, Patrycja, Kukliñski, Antoni & Zuber, Piotr (Eds.) The Future of Regions in the Perspective of Global Change. Case studies. Part Two. Volume 4. Second Edition. Sponsored by Lower Silesian Foundation for Regional Development, Warsaw and Wrocław, Poland, s. 113-122.

Tämä Suomeen fokusoituva artikkeli sisältää mm. suppean yhteenvedon HS -päättäjäseminaarin esitelmästäni HS-talolla vuodelta 2007, jossa ennakoin villeinä kortteina mm. Nokian romahtamista ja finanssikriisiä. Se varsin yleinen väittämä siitä, että kukaan ekonomisti Suomessa ei varoittanut päättäjiä finanssikriisistä, ei siis pidä paikkaansa.

Ennakointiterveisin

Jari Kaivo-oja
Tutkimusjohtaja (Turun yliopisto), Dosentti (Helsingin yliopisto, Lapin yliopisto)

Globaalien innovaatioverkostojen hallinta ja innovaatioiden johtaminen verkostoissa: Ajankohtaiset haasteet Suomelle

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Aikaisemmin – ja osittain vielä tänäänkin puhumme kansallisesta innovaatiojärjestelmästä. Useat asiantuntijat näkevät yhä vieläkin innovaatiojärjestelmän kansallisena ja valtion rajoihin määrittyvänä systeemisenä kokonaisuutena, jossa valtio, teollisuus ja akateeminen yhteisö muodostavat selkeärajaisen Triple Helix -yhteisön. Itse olen ehdottanut tutkimusteni yhteydessä siirtymistä Quartet Helix- malliin, jossa myös kuluttajat ja loppukäyttävät ovat mukana tasavertaisesti innovaatioprosessissa. Tämä olisi tärkeää jo innovaatiotoiminnan tehokkuuden lisäämisen näkökulmasta, koska kaikella innovaatiotoiminnalla pyritään viime kädessä parantamaan ihmisten hyvinvointia ja vaurautta.

Muutama vuosi sitten esitimme tutkijakollegoideni Teemu Santosen ja Jyrki Suomalan kanssa ajatuksen avoimesta kansallisesta innovaatiojärjestelmästä (National Open Innovation System, ks. http://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/julkaisut/e-tutu/Documents/eTutu_2007-8.pdf). Avoimen innovaatiojärjestelmän innovaatiopotentiaali on korkeampi kuin suljetun innovaatiojärjestelmän. Ajatuksemme oli ideaa kehitellessä, että edistynyt IT-klusteri, sosiaalinen media ja internet mahdollistaisivat Suomelle kehittää maailman parhaan innovaatiojärjestelmän – erityisesti koulutusjärjestelmään kytkeytyen.

Olemme kehitelleet tätä avoimen innovaatiojärjestelmän ideaa eteenpäin konkreettisissa kokeiluhankkeissa. Ammattikorkeakoulu Laureassa toimivat yliopettaja Teemu Santonen yhteistyökumppaneineen on vienyt ideaa ansiokkaasti eteenpäin erityisesti Mass Innovation- projektin muodossa (ks. http://www.massidea.org/). Projekti käynnistettiin aluksi Open Innovation Banking System -projektina (OIBS). Se sai kansallisen Konsta-palkinnon parhaana innovaatioprojektina koulutusalalla Suomessa. Perusideana tämän projektin taustalla oli aktivoida kaikkia kansalaisia mukaan erilaisiin innovaatioprosesseihin. Näin ajatus kansallisesta innovaatiojärjestelmästä voisi syventyä merkittävällä tavalla.

Tällainen idea on nyt kehittynyt ns. sosiaaliseksi innovaatioksi, koska yhä vieläkin monet innovaatiostrategiat lähtevät siitä, että vain työikäiset ihmiset innovoivat. Todellisuudessa nuoret ja eläkeikäiset muodostavat kasvavan väestöpotentiaalin innovaatiotoiminnalle niin Suomessa kuin Euroopassakin. Ikärakenteiden muutos olisi syytä ottaa huomioon myös tiede- ja innovaatiopolitiikassa. Tästä syystä meidän on syytä kehitellä uusia innovaatiojohtamisen malleja ja sosiaalisia innovaatioita, jotka aktivoivat kaikkia kansalaisia osallisuuteen innovaatioissa ja antavat uusia mahdollisuuksia hyville ideoille toteutua. Mielestäni Suomessa kannattaisi miettiä tämän suuntaista innovaatiojohtamismallia laajemminkin. Innovaatiojohtaminen on ymmärrettävä laajemmin kuin tähän mennessä on ymmärretty, jos haluamme ottaa koko kansakunnan innovaatiopotentiaalin käyttöömme täysmääräisesti. Massainnovaatio on päivän sana kansainvälisessäkin keskustelussa (ks. http://www.economist.com/node/9928291).

Tämä avoimesta kansallisen innovaatiojärjestelmän ajatuksen taustalla on se, että avoimen innovaation paradigma on selvästi yleistynyt sekä yrityksissä että julkisella sektorilla. Ideoista, konsepteista ja innovaatioista on tullut kauppatavaraa. Innovaatiokonsepteja ostetaan ja myydään kansainvälisessä kaupassa ja vaihdannassa. On hyvin perusteltua puhua innovaatioprosessien avoimuudesta, vaikka osa innovaatioprosesseista on ja pysyy suljettuina. Globaalissa vaihdannassa meillä on mahdollisuus sekä sisäistää että ulkoistaa innovaatioita. Internetin ja sosiaalisen median tuomat mahdollisuudet vaikuttavat myös innovaatioprosesseihin ja niiden johtamiseen. Eräs iso mahdollisuus Suomelle on ryhtyä avoimen innovaatioparadigman pohjalta ”innovaatiofasilitaattoriksi” globaalissa taloudessa. Voisimme ostaa itsellemme soveliaita innovaatioaihioita ja myydä muille meille ei-sopivia innovaatioaihioita.

Yhä useammalle yritykselle ja organisaatiolle on tärkeää osata käyttää avoimen innovaatiojohtamisen menetelmiä ja työprosesseja. Keskeisiä avoimen innovoinnin työskentelymenetelmiä ovat:
• Joukkoistaminen
• Uusien haasteiden määrittelyprosessit ja määrittelyt
• Mind Mapping – karttojen luominen
• Brainstorming- työskentelyprosessit
• Mallien ja raja-aitojen rikkomismallit (Pattern breaking models)
• Parempien ratkaisujen ehdotusprosessit
• Ideoiden ryhmäarviointi ja toteutuspotentiaalianalyysit
• Ratkaisukeskeiset työprosessit, sekä
• Uusien ideoiden toimeenpano-optimointi.

Valtioille ja niiden kilpailukyvylle on nykyisessä toimintaympäristössä tärkeää nähdä innovaatiojärjestelmien muutokset. Eri ministeriöissä ja julkisen sektorin organisaatioissa olisi syytä kiinnittää tietoista huomiota avoimen innovaatiotoiminnan edistämiseen ja asianmukaisten innovaatiojohtamisen kompetenssien kehittämiseen.

Oman laajan haasteen muodostaa globalisoituminen ja siihen kytkeytyvä innovaatiotoiminta. Hyviä ideoita ja ajatuksia on maailmassa paljon. Avoimen innovaatioparadigman perusajatus on, että missään ei ole täydellistä innovaatio-organisaatiota tai innovaatiojärjestelmää. Korkeatasoista ideointia ja innovaatiotoimintaa on eri puolilla maailmaa. Olisi aika tyhmää olla ottamatta tätä tosiasiaa huomioon. Siksi yritysten ja muidenkin organisaatioiden on kiinnitettävä huomiota verkostoitumiseen (networking) ja joukkoistamiseen (crowdsourcing), koska ne täydentävät suoraan markkinoilta saatavaa palautetta ja tietoa.

Suomen kannalta tämän suuntainen lähestymistapa on erityisen tärkeää BRICSA -maiden kanssa tapahtuvassa yhteistyössä. Emme voi enää ajatella asioita pelkästään kansallisesta näkökulmasta – vaan globaalien verkostojen kautta.

Jari Kaivo-oja
Tutkimusjohtaja (Turun yliopisto), Dosentti (Helsingin yliopisto, Lapin yliopisto)

Lähteitä

Autio, E. & Kanninen, S. & Gustafsson, R. (2008) First- and secondorder additionality and learning outcomes in collaborative R&D programs. Research Policy 37, 59–76.
Barbier, G. et al (2012) Maximizing benefits from crowdsourced data, Computational and Mathematical Organization Theory, 18(3), 257-279.
Chandler, A.D. Jr. (1990) Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism, Harvard University Press, Cambridge (MA).
Coleman, B. (2011) Hello Avatar. Rise of the Networked Generation. Cambridge, Massachusetts: the MIT Press.
Easley, D. and Kleinberg, J. (2010) Networks, Crowds and Markets. Reasoning about a Highly Connected World. Cambridge: Cambridge University Press.
Geels, F. W. (2004) From sectoral systems of innovation to sociotechnical systems. Insights about dynamics and change from sociology and institutional theory. Research Policy 33, 897–920.
Geels, F. W. (2005b) Technological Transitions and System Innovations: A Co-evolutionary and Socio-technical Analysis. Edgar Elgar Publishing, Cheltenham.
Geels, F. W. and Kemp, R. (2007) Dynamics in socio-technical systems: Typology of change processes and contrasting case studies. Technology in Society 29, 441–455.
Geels, F. W. and Schot, J. (2007) Typology of sociotechnical transition pathways. Research Policy 36, 399–417.
Howe, J. (2006) The rise of crowdsourcing. Wired 14.6.2006. Web: http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html
Inkinen, S. and Kaivo-oja, J. (2009) Understanding Innovation Dynamics. Aspects of Creative Processes, Foresight Strategies, Innovation Media, and Innovation Ecosystems. FFRC eBook 9/2009. Finland Futures Research Centre, Turku School of Economics, Turku.
Kaivo-oja, J. (2010). Systemic innovation thinking as a tool for breakthrough innovations. Baltic Rim Economies. Bimonthly Review 3:3, 33.
Kaivo-oja, J. (2011) Futures of Innovation Systems and Systemic Innovation Systems: Towards Better Innovation Quality with New Innovation Management Tools. FFRC eBook 8/2011. Finland Futures Research Centre, University of Turku, Turku.
Kaivo-oja, J. and Teemu Santonen, T. (2010) Open innovation in a systemic innovation context: Analyzing online mass innovation process from systemic perspectives. In Torkkeli, M. (Ed.) Frontiers of Open Innovation. Lappeenranta University of Technology. Department of Industrial Management. Research Report 225. Lappeenranta, pp. 69-90. ISBN 978-952-214-960-2. (Paperback) Web: http://stratnet.jalusta.com/files/download/LUTResearchReport225-TorkkeliEdit.-FrontiersofOpenInnovation.pdf
Kaivo-oja, Jari (2012) Service science, service architectures, service designs, and dynamic service business development. In: T. Kuosa & L. Westerlund (Eds) Service Design – On the Evolution of Design Expertise. Lahti University of Applied Sciences Series A, Research reports, Part 17. Series Editor Ilkka Väänänen. Print Best Printing House, Viljandi, Estonia, 69-82.
Malecki, E. (2011) Connecting local entrepreneurial ecosystems to global innovation networks: open innovation, double networks and knowledge integration, International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 14(1), 36-59.
Murgante, B. et al. (2011) Crowd-Cloud Tourism, New Approaches to Territorial Marketing, Computational Science and Its Applications – ICCSA 2011, Lecture Notes in Computer Science Volume 6783, 265-276.
Prather, C. (2010) Manager´s Guide to Fostering Innovation, Creativity in Teams. New York: McGraHill Publishers.
Santonen, Teemu, Kaivo-oja, Jari and Antikainen, Maria (2011) National Open Innovation System (NOIS): Defining a solid reward model for NOIS. International Journal for Innovation and Regional Development (IJIRD). Volume 3, Number 1, 12-25.
Schenk, E. and C. Guittard (2011) Towards a characterization of crowdsourcing practices, Journal of Innovation Economics, 5(2), 93-107.

Hiukan iltaluettavaa tulevausuusselontekijöille

Integroitu tiedonhallinta on nykyisin osa laadukasta ennakointiprosessia. Tässä kansainvälisiä ennakointiselontekoja (painotus teknologiaennakoinnissa) Tulevaisuusselonteko 2030:n tekijöille:

http://www.techforesight.ca/international12.html

Tämä laaja yhteenveto ennakointiraporteista on kanadalaisen Techforesight CAn tekemä.

Jari Kaivo-oja
Dosentti (Helsingin yliopisto, Lapin yliopisto), Tutkimusjohtaja (Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto)

Kuinka teemme Finlandia -cocktailin?

Uusi elinkeinoministeri Jan Vapaavuori esitti ensimmäisessä haastattelussaan, että hänen tärkein tehtävänsä on keskittyä Suomen kilpailukykyyn. Hän oli samaa mieltä Raimo Sailaksen kanssa siitä, että hallitusohjelman taloudellinen pohja on romahtanut. Tätä kokonaishaastetta ajatellen hän esitti että tarvitsemme talouspolitiikkaan ”cocktailin”.

“Kaiken mitä tehdään, on palveltava kasvua ja kilpailukykyä! ….  etsimme parhaan mahdollisen cocktailin Suomen oloihin”.

Miten suunnittelisimme mahdollisimman tehokkaan ”Finlandia-cocktailin”?

Eräs lähtökohta olisi analysoida Prof. Michael E. Porterin kilpailukykytekijöitä. Kilpailuvoimia ovat asiakkaat, tavarantoimittajat, korvaavat tuotteet (eli substituutit) sekä nykyiset että mahdolliset kilpailijat. Kilpailustrategia on korvaamaton menestyksen edellytys, jos yritys aikoo pärjätä kilpailussa näitä edellä mainittuja voimia vastaan. Kansakunnan tasolla valtio joutuu miettimään näitä kilpailuvoimia epäsuoremmin.

Suomen tulisi asiakkuusnäkökulmasta kehittää vientiosaamista ja markkinatuntemusta paremmaksi. Tämä tuskin tarkoittaa vientiin keskittyvien organisaatioiden heikentämistä? Meidän tulisi parantaa näkyvyyttämme erityisesti BRICS -maissa ja muuallakin.

Tavarantoimittajia koskeva näkökulma liittyy paljolti logistiikkaan ja verkostoitumiseen. Varmastikin Suomen pitäisi nyt panostaa tie- ja rautatieverkostoon Lapissa. Jos nyt emme tee logistiikkapanostuksia Lapissa, on Suomen vaikea saada jalansijaa Euroopan pohjoisilla alueilla.

Korvaavat tuotteet liittyvät asiana uusiin teollisiin prosesseihin, joita Suomessa voidaan kehittää. Uudet teknologiset innovaatiot ovat tällä alueella avainroolissa. Esimerkiksi 3D-printtaus voisi olla menestys Suomessa – etenkin jos yhdistäisimme ylivertaisen teollisen ja palveludesign-osaamisen 3D-printtaamiseen.

Suomi tarvitsisi myös ammattimaisesti tehdyn benchmarking –analyysin kilpailijoistamme ja niiden käyttämistä ”cocktaileista”. Näin voisimme hoitaa Porterin mainitseman kilpailijaulottuvuuden ajantasalle Suomessa.

Euroopan unionissa on myös tehty mielenkiintoista selvitystyöstä EU-maiden kilpailukyvystä. Myös Suomen osalta on tehty mielenkiintoinen benchmarkkaus, jota olisi syytä hyödyntää Finlandia-cocktailissa.

Suomea koskeva analyysi on verkossa tässä:

Click to access fi_country-chapter_en.pdf

Tämän analyysin mukaan Suomen cocktail tulisi sisältää toimenpiteitä, jotka:

1. Lisäävät korkean teknologian vientiosuutta viennissämme.
2. Vähentävät energia- ja hiilidioksidiintensiivisyyttä tuotannossamme.
3. Lisäävät ympäristöystävällisten hyödykkeiden vientiä.
4. Parantavat yritysten eloonjäämistä kriittisten 2 ensimmäisen toimintavuoden aikana.
5. Edistävät laajakaistayhteyksiä ja verkkojen tehokkuutta.

Suomen pitäisi edelleen kehittää vihreää liiketoimintaa ja panostaa pitkäjänteisempään yrittäjyyspolitiikkaan. Porterin kilpailuanalyysin pohjalta tulisi tunnistaa muutamia isoja kansallisia hankkeita, jotka toteutettaisiin määrätietoisesti. Tällaisia voisivat olla:

1. Monialaisten BRICS -kauppakomppanioiden perustaminen Suomen tunnettavuuden ja viennin edistämiseksi.
2. Lapin ja Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkainvestointiohjelma vuosille 2012-2020.
3. Kansallinen ubiikkiteknologiastrategia ja toteutusohjelma Japanin, Kalifornian ja Etelä-Korean edelläkävijämallien pohjalta.
4. Finlandia-cocktail-talousohjelman laatiminen laaja-alaisen asiantuntijatyöskentelyn ja kansainvälisen benchmarking-analyysienn pohjalta.
5. Risto Linturin esittämän Suomi 2.0-ohjelman tukeminen ja tehokas toteutus.

Jari Kaivo-oja
Dosentti (Helsingin yliopisto, Lapin yliopisto), Tutkimusjohtaja (Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu)

Ministeri Jan Vapaavuoren haastattelu: http://www.hs.fi/politiikka/Vapaavuori+Kilpailukyvyn+nosto+saatava+ykk%C3%B6stavoitteeksi/a1305618195541

Heikot signaalit ja villit kortit ennakoinnin haasteena Tulevaisuusselonteko 2030-prosessissa

Nykyisessä ennakointitutkimuksessa isona haasteena on ennakoinnnin ja sosiaalisen median yhdistäminen. Jo omina asioinaan kumpikin asia on haasteellinen, Kun nämä kaksi isoa asiaa halutaan integroida, tarvitaan aktiivista R&D-toimintaa. Muutamia vuosia sitten myös Euroopan unioni havaitsi tämän haasteen. Siksi projekti iKnow hyväksyttiin EU:n huippututkimuksen BlueSky-ohjelmaan, jossa rahoitetaan kunnianhimoisia tutkimus- ja kehityshankkeita.

iKnow -projekti tuotti heikkojen signaalien ja villien korttien analyysityökalun, jossa on lukuisia sosiaalisen median piirteitä. Suomesta hankkeeseen osallistua Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja kuopiossa toimiva IT-alan yritys Mindcom. On ehkä hyvä tietää, että iKnow WI-WE Bank -ennakointijärjestelmä perustuu isolta osin suomalaiseen IT-osaamiseen ja softaan. iKnow WI-WE Bank sopii monen tietoammattilaisen ennakointityökaluksi. Tämä laaja sosiaalisen median sovellutus ja ennakointijärjestelmä sopii myös Tulevaisuusselonteko 2030 -prosessin työkaluksi, koska se sisältää tietojärjestelmänä kaikki relevantit Euroopan unionin ja komission tulevaisuusanalyysit ja ennakointireportit. Tietokantaa päivitetään säännöllisesti. Jo nyt iKnow WI-WE Bankin käyttäjien lista alkaa aika vaikuttava, sisältäen todella merkittäviä kansainvälisiä organisaatioita ja toimijoita.

Myös Suomen hallituksen, eduskunnan ja ministeriöiden ennakointiverkoston kannattaisi hyödyntää jo tehtyä valtavaan tulevaisuudentutkimusta ja eurooppalaista R&D-työtä. iKnow-WI-WE Bankissa on valmiina jo asiantuntijoiden arvioimia heikkoja signaaleja ja villejä kortteja. Ei kannata tehdä kaikkia ennakointitutkimuksia 0-pisteestä.

Tulevaisuudentutkimuksessa ja ennakointitoiminnassa tarvitaan nykyään integroitua tiedonhallintaa. iKnow WI-WE Bank mahdollistaa valmiin ja tehokkaan integroidun tiedonhallinnan. Järjestelmä perustaa osaksi suomalaiseen ennakointiosaamiseen ja hyvin kunnianhimoiseen kansainväliseen tutkimustoimintaan. Olisi hyvä laatia kansallinen Tulevaisuusselonteko 2030 uusimpaan tietoon ja tutkimukseen perustuen. Myös Euroopan laajuisen tietokannan hyödyntäminen on mahdollista iKnow WI-WE Bankin laajojen tietokantojen pohjalta.

Ks. lisätietoja iKnow WI-WE Bank- ennakointijärjestelmästä: http://wiwe.iknowfutures.eu/iknow-description/

 

Jari Kaivo-oja

Dosentti (Helsingin yliopisto, Lapin yliopisto), Tutkimusjohtaja (Turun yliopisto)

Pohjoisen ulottuvuuden strategialla ja sen toteutuksella alkaa olla kiire

Pohjoisen ulottuvuuden strategialla on kiire. Myös strategiaan liittyvillä investoinneilla alkaa olla kiire.

Koillisväylä on avautumassa piakkoin – tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Ks.  http://www.ksml.fi/uutiset/talous/koillisvayla-auki-vuosikymmenen-loppuun-mennessa/1268222

Koillisväylän avautumiseen on aikaa n. 8 vuotta.